Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Modaliteiten voor verkoop via deze website
  2. De Algemene Verkoopsvoorwaarden
  3. De Huurvoorwaarden

1. Modaliteiten voor verkoop via deze website
Verkoper
Naam: TopTenten
Adres: Gorenstraat 49, 3583 Paal, België
E-maildres:
info@toptenten.be
Telefoonnummer: +32 492 72 70 35 (Stefan)
BTW-nummer: BE0898 534 655


Artikel 1: Algemene bepalingen
De Algemene Verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing op de internetverkopen, tenzij ze met de 'modaliteiten voor verkoop via deze website' onverenigbaar zijn.
De huidige verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten op afstand (via internet of via mail). TopTenten kan steeds wijzigingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden zonder de klant hiervan expliciet op de hoogte te brengen, maar de Algemene Voorwaarden zijn nooit retro-actief.

Artikel 2: Totstandkoming van een verkoop op afstand
Online bestellen op deze site gebeurt door één of meerdere artikelen toe te voegen aan het winkelmandje. Daarna maakt men een account aan door alle gegevens in te vullen. Vervolgens kiest de klant de leverings- en betalingswijze om daarna in een extra beveiligde omgeving de betaling uit te voeren.

De catalogus met producten en hun omschrijving op deze site vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op deze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij ontvangst van een bevestigingsmail wordt de verkoop gesloten. TopTenten kan de levering van bepaalde producten dan ook weigeren indien blijkt dat er, ondanks constante rigoureuse aandacht, een vergissing werd begaan in de beschrijving of de prijsaanduiding van een product.
In geval van overmacht kan TopTenten haar verplichting opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.


Artikel 3: Prijzen
De prijzen worden weergegeven in euro, exclusief en inclusief 21% BTW. Deze prijs is exclusief leveringskosten. 

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten
Voor de betalingen van de aangekochte goederen heeft de klant de keuze uit :
- Overschrijving op ons rekeningnummer: IBAN BE37 0689 3255 8128 – BIC GKCCBEBB
- Bancontact
- Cash betaling bij afhaling 

Bij een betaling via overschrijving kunnen we de behandeling van uw bestelling pas opstarten na de ontvangst van de betaling op onze rekening.
TopTenten heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren of geleverde zaken per deellevering te factureren.


Artikel 5: Eigendomsoverdracht bij verkoop
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de door u aangekochte goederen de volle eigendom van TopTenten tot al uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs en eventuele intresten. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico op verlies of beschadiging over op de koper vanaf de ontvangst van de goederen.

Artikel 6: Levering
TopTenten levert goederen over heel België aan de vaste leveringskost van € 45 exclusief btw. Voor leveringen in Nederland (Limburg en Noord-Brabant) hanteren we eveneens een vaste leveringskost van € 45 exclusief btw. Uiteraard worden er geen verzendingskosten aangerekend indien u de goederen zelf komt afhalen in Beringen - Gorenstraat 49. Voor klanten buiten België en Nederland (Limburg en Noord-Brabant) kan de leveringstermijn en de leveringskosten variëren. 

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres aan de voordeur. De klant of elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, tekent voor ontvangst van de goederen. Bij twijfel kan de klant gevraagd worden een print van de bevestigingsmail of een identiteitskaart te tonen. In geval van afwezigheid zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar TopTenten. De klant heeft de mogelijkheid dan om binnen een termijn van 1 week de bestelling gratis bij TopTenten te komen afhalen of een nieuwe levering te regelen met TopTenten. In dit laatste geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de klant worden geëist.

Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen, met automatische risico-overdracht naar de klant. 

We streven ernaar om producten uit stock binnen een maximale termijn van 7 werkdagen te leveren, tenzij anders afgesproken. Voor bestellingen op maat zal een tijdstip afgesproken worden tussen TopTenten en de klant bij de bestelling. De opgave van leveringstermijnen op deze site, in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten wordt door TopTenten steeds naar best vermogen gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de beschikbaarheid van deze goederen, doch zij zijn niet bindend. TopTenten kan niet aansprakelijk gesteld worden bij vertragingen bij de bezorger. De klant heeft het recht om zijn bestelling te annuleren bij een vertraging van meer dan 30 dagen.

Bij de ontvangst van zijn bestelling dient de klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens de wettelijke garanties of zijn herroepingsrecht, zoals bepaalt in artikel 7, respectievelijk artikel 8 van onderhavige Algemene Voorwaarden. 


Artikel 7: Garantievoorwaarden
Gebreken en/of fabricagefouten aan een nieuw artikel zijn bij wet onderworpen aan een verjaringstermijn van 2 jaar voor particuliere consumenten en aan een verjaringstermijn van 1 jaar voor rechtspersonen en zelfstandigen. De garantieperiode start vanaf het moment van de levering. Om in aanmerking te komen voor garantie dient u binnen de 14 kalenderdagen aangifte te doen van een schadegeval.

Onze garantie dekt nooit de schade die veroorzaakt werd door (i) onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van onze producten door de klant of (ii) vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade. Wij vragen u wel om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de tent(en) op te zetten en te controleren. Alleen zo kunnen we snel een adequate oplossing bieden. 

Bij een gegrond beroep op garantie zal een artikel dat beschadigd of defect is bij aankoop of bij levering door TopTenten worden vervangen of hersteld – naar keuze van TopTenten. Indien TopTenten de klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de klant de geleverde goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan TopTenten. 


Artikel 8: Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht of het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor verkoop op afstand van producten voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.

Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor beroepsdoeleinden. Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.

U dient TopTenten hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk, via e-mail of via onderstaand formulier "Formulier voor herroeping" te verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op volgend adres: Gorenstraat 49, 3583 Paal, België. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, worden aanvaard. De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop. Alle kosten van het terugsturen, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. Niet-gefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen.

Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de levering terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere betalingsmethode heeft gevraagd. Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 kalenderdagen na de herroeping worden uitgevoerd.


Artikel 9: Bewijs
Alle partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering.

Artikel 10: Eventuele klachten en geschillen
Voor alle klachten kan de klant terecht bij TopTenten op info@toptenten.be of op +32 492 72 70 35.
Opmerkingen omtrent de levering kunnen via dezelfde bovenvermelde kanalen doorgegeven worden. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient schriftelijk te worden geformuleerd op de begeleidende documenten van de koerier op het moment van de levering.
Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.2. De Algemene Verkoopsvoorwaarden
De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestelbons, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen TopTenten en de klant, behoudens indien hiervan schriftelijk van wordt afgeweken. 

Elke bestelling van een product of dienst van TopTenten, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de klant. 

Een overeenkomst tussen TopTenten en de klant komt pas tot stand na een schriftelijke (order)bevestiging van TopTenten.

Alle goederen worden, tenzij tegengestelde overeenkomst, geleverd of opgehaald nadat de gelden op de rekening werden ontvangen. 

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 BW als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en alleen al door het verstrijken van de termijn. In geval van niet-betalingen van de factuur zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn a rato van 1% per maand, te rekenen op het factuurbedrag vermeerderd met de eventuele verhogingsbedingen. Ten titel van administratie- en inningskosten zal bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag het factuurbedrag forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 240 en een maximum van € 1.900, dit onverminderd de toepassing van de verwijlintresten. In deze vergoeding zijn de gerechts- en uitvoeringskosten niet inbegrepen. Dit doet geen afbreuk aan alle andere rechten en schadevergoedingen te onzen gunste. Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende de facturen schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. 

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van TopTenten tot op het ogenblik van gehele betaling van de verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, btw, verschuldigde vergoedingen, vervallen intresten). Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm ook te beschikken of te verpanden. De klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sedert de levering zouden zijn toegebracht. Dit blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant. 

Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen basis voor schadebedingen vormen, tenzij uitdrukkelijk afgesproken bij bestelling. Betwistingen over kleur kunnen enkel basis zijn van schadebedingen indien vooraf uitdrukkelijk een printproef op het gewenste materiaal gevraagd wordt ter evaluatie van de kleur.


3. De Huurvoorwaarden
3.1. De huurder verbindt zich ertoe om de vermelde tenten met het daarbij behorende materiaal te huren voor de periode zoals beschreven in de offerte.
3.2. De tenten worden door de verhuurder gebracht, geplaatst en terug opgehaald. Tenzij dit met de huurder anders werd overeengekomen. Er wordt telkens 1 persoon gevraagd om te helpen opzetten en afbreken, tenzij dit met de huurder anders werd overeengekomen.
3.3. De totale huurprijs wordt telkens CONTANT betaald bij de levering van de goederen.
3.4. De transportkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen. De levering en plaatsingen tot 20km van Beringen en vanaf een totaalverhuurprijs van € 60 incl. btw zijn inbegrepen in de huurprijs.
3.5. Indien de plaats en het uur waar de gehuurde goederen dienen geleverd of opgehaald worden niet overeenkomt met de afspraken kan een kilometervergoeding aangerekend worden.
3.6. De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden meegedeeld. Bij annulering binnen de 14 dagen voor aanvang van de huurtermijn is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden geen transportkosten in rekening gebracht.
3.7. De tenten worden in perfecte staat en zonder enige gebreken aan de huurder ter beschikking gesteld. Eventuele opmerkingen over gebreken moeten bij levering aan de verhuurder overgemaakt worden.
3.8. De verzekering voor het gehuurde materiaal is ten laste van de huurder. Bij gebreke aan een verzekering valt alle aangebrachte schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling,... ten laste van de huurder.
3.9. Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue, gasfornuizen, kooktoestellen, frituren, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelingen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
3.10. Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder via 0492/72 70 35. Bij rukwinden boven 80km/u of in geval van storm dient de tent worden afgebroken om schade te voorkomen. 
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt door storm of ongevallen, veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden, en dit zowel tijdens de opbouw, afbraak, als tijdens de stand van het goed. De huurder dient zijn voorzorg te nemen door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillige personeel, de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van TopTenten en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. TopTenten is niet aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen, die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
3.11. Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, schroeven,... aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden.
3.12. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.
3.13. Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
3.14. Wie huurt gaat automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.

 

Formulier voor herroeping

Indien u zich volgens artikel 8 van de Algemene voorwaarden wil beroepen op de herroeping van de overeenkomst, kan u onderstaande gegevens invullen en versturen. 

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.